Day 16 to 17 : Chengdu - Giant Panda Breeding Research Base
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
Giant Pandas at Chengdu...
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
...doing what they do best...
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
...which is...
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
...absolutely nothing
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
Red Panda - The result of an unholy alliance
between a Giant Panda and a Racoon
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
The centre experimented with alfresco coiffurery
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
Ianthe with a Red Panda
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
Sonya and a Giant Panda
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
Sonya with a Red Panda
Giant Panda Breeding Research Base - Chengdu
Red Panda in its unnatural habitat
Chengdu
Chengdu
Chengdu
One of only 3 statues remaining in China
featuring Mao hailing a taxi
Chengdu
Wenshu Temple - Chengdu
Chengdu
Wenshu Temple
Chengdu
Wenshu Temple
Chengdu
Wenshu Temple
Chengdu
Wenshu Temple
Chengdu
Tastefully decorated Chengdu shopping mall
Chengdu
Monument to the Martyrs of the Railway
Protection Movement - People's Park
Chengdu
The gentlemen's excuse me - People's Park
Chengdu
People's Park - Chengdu
Chengdu
Chengdu
Chengdu
A Night out at the Opera with Raz and Paul
Chengdu
A Night at the Opera
Chengdu
Tess and Dave at the Opera
Previous Page Previous Page Next Page Next Page