Days 6 to 7 : Li River - Yangshuo
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Yangshuo
Paddy fields near Yangshuo
Yangshuo
Working the fields near Yangshuo
Yangshuo
Yangshuo
Yangshuo
Li River - Yangshuo
Yangshuo
Yangshuo
Yangshuo
Cormorant Fishing - Yangshuo
Yangshuo
Cormorant Fishing - Yangshuo
Yangshuo
Cormorant Fishing - Yangshuo
Yangshuo
Cormorant Fishing
Yangshuo
Drying off after work
Yangshuo
Preparing dinner - Yangshuo
Yangshuo
Outdoor Food Market - Yangshuo
Yangshuo
Outdoor Food Market - Yangshuo
Yangshuo
Night Market - Yangshuo
Yangshuo
Yangshuo
Yangshuo
Yangshuo
Previous Page Previous Page Next Page Next Page