Day 18 : Dazu County - Baoding Shan Sculptures
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
They knew a thing or two about dispensing justice
Baoding Shan Sculptures
A Cautionary Tale
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Jim and Sonya blending in with the sculptures
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Baoding Shan Sculptures
Baoding Shan
Previous Page Previous Page Next Page Next Page